Podkarpackie Działalność

Działalność

 

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie wraz z filiami prowadzi    działalność służącą potrzebom oświaty i w ychowania, w szczególności wspiera   proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, studentów przygotowujących się   do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.          Tworzymy bazę informacyjną, która pełni podwójną funkcję: z jednej strony         realizuje zadania biblioteczne, a z drugiej edukacyjne.

 
W tym celu Biblioteka :

►opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem ►prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną ►oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu:
-  do egzaminów i kursów doskonalących,
-  uczniów do olimpiad przedmiotowych,
-  scenariuszy uroczystości szkolnych
-  zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego
-  referatów na posiedzenia rad pedagogicznych
-  lekcji pokazowych
-  materiałów dotyczących reformy edukacyjnej,
-  nowych tendencji w oświacie oraz rozwiązywania problemów wychowawczych
-  udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym
-  organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelnicze
-  współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami 
 

Poprawiony (środa, 22 września 2010 11:51)

 
Powiaty